آشنای محبوب (راهنمای زناشویی و بهداشت جنسی)
 
زمان فیلم، حدود 2 ساعت