1. سلسله مباحث تفسیری آیت الله ضیاء آبادی 2. تفسیرِ بخشهایی از «سوره ی مبارکه ی احقاف و مؤمنون» 3. تفسیر برخی از سوره های کوتاه قرآن (رمضان المبارک 1392) 4. تفسیر برخی از سوره های کوتاه قرآن (رمضان المبارک 1393)
                 
  5. تفسیر سوره ی مبارکه ی «انبیاء» 6. تفسیر سوره ی مبارکه ی «طه» 7. 8.
                 
  9. 10. 11. 12.