از جمله نکته های جلسه ی اول:
1- با توجه به تشکیل این مجموعه در حسینیه ارشاد تجلیلی مبهم با تعابیری ستودنی از همه ی کسانی که در این مجموعه سخن گفته اند!!
2- نکات جالبی راجع به واژه ی اقتَرَبَ بیان می شود که قابل استفاده است.
3- ستایشی از مولوی و استفاده از تعبیر بزرگان برای او و حتی توجیهی در یکی از ابیاتی که از او می خواند؛ در حالی که با فرض لزوم به خواندن اشعاری از یک حکایت در جلسه ی تفسیر قرآن نیازی به تجلیل از شاعر نیست آن هم شاعری که بی تردید بخشی از گفته هایش مغایرتی تام با آیات کریمه ی قرآن و اخلاق انسانی- ونه حتی اسلامی دارد