تفسیر سوره ی مبارکه ی «طه»

ارائه شده در تابستان 1392
توسط آقای محمدعلی انصاری - در مشهد

با توجه به شوق آقاسیدطه به نامش، این علاقه را پله ای ساختیم برای اُنس بیشتر او و دیگر اعضای خانه با این سوره ی شریف؛ و از جنبه های این ارتباط معنوی دیدن و شنیدن فایل های تفسیری ای در ارتباط با این سوره، که این مجموعه یکی از آن فایل های تفسیریست.

نکته هایی از جلسه ی اول:
1.
2.