کارگاه «ریشه یابی ناکامی ها»
حدود 2/30 ساعت
شنیده شده در آذر 96
ارائه شده توسط آقای ک - دکترای روانشناسی

نکته های علمی قابل توجهی طرح نمی شود. پراکنده گویی و گاهی گفته ها و رفتارهای سبک و خارج از شأن یک استاد جذابیت کارگاه را کاهش می دهد و کمی خود شیفتگی و دفعات زیادِ تعریف از خود و جایگاه خود توسط مدرّس کارگاه، محتوای علمی بحث را تحت تاثیر قرارداده است!
در مجموع کارگاه قابل استفاده ای نبود!