کارگاه «عزت نفس»
حدود 4 ساعت
شنیده شده در آذر 96
ارائه شده توسط آقای ی. ش - دکترای روانشناسی سلامت

در بخشهایی از کارگاه فهرست خوبی از منابع رشد اعتماد به نفس ارائه می شود ،گرچه فرصت زیادی از کلاس به ارائه ی پلن های دانشجویان در رسیدن به موفقیتهایشان می گذرد.
رویکرد مدرس کارگاه بر رفتاردرمانی مبتنی است و گاهی نقدهایی بر شناخت درمانی دارند.
از جمله نکات منفی که به صورتی آشکار از مدرس کارگاه، به نظر می رسد تلاش ایشان در کوچک انگاری یا حتی تضعیف حریمهای اخلاقی در روابط با خانمهای کلاس است! سوال پرسیدن از خانمها که آیا رقصیدن بلد هستند یا نه، عدم استفاده از لفظ خانم و عدم به کار گیری فامیلی خانمها، صحبت راجع به پوشش و رنگ مو ی آنها و برخی مثالهای نا مناسب در توضیح مطالب، در حالی که هیچ نیازی به این سخنان نیست!!