کارگاه «حل تعارض»
حدود 5 ساعت
شنیده شده در تاریخ: 96/8/29
ارائه شده توسط آقای مصطفی زارع - دانشجوی دکترای روانشناسی


فایل صوتی این کارگاه از طریق یکی از کانالهای روانشناختی به دستم رسید. اکثر شرکت کنندگان در این کارگاه کارشناسان ارشد روانشناسی بودند و برخی نیز خودشان از برگزار کنندگان چنین برنامه هایی بودند.
مثالهای مطرح شده در بحث چندان قابل استفاده نبود و بخشهایی از کارگاه به اعلام نظرهای گروههای تشکیل شده در کارگاه گذشت اما برخی از عناوین و فهرست های بحث در جهت تقویت یادداشتهایم در موضوع افزایش مهارتها مفید بود.
یکی از نکاتی که در این کارگاه تاکید می شود این است که برخی از این موضوعاتی که ما از کنار آن می گذریم در جمع های عمومی و برای افراد تحصیل نکرده در این رشته ها چندان مفهوم نیست، پس برای کمک به آنها باید در باره ی همه ی این گذاره ها وقت گذاری شود. از جمله ی این مفاهیم: تحول، تحکیم روابط.
در مجموع می توانست عمق کارگاه بیشتر و علمی تر باشد اما ظاهرا برای حاضران در کارگاه جنبه ی تمرینی و خود ارزیابی بیشتری داشت.