کارگاه «تربیت جنسی»
حدود 2 ساعت
شنیده شده در تاریخ: 96/10/30
ارائه شده توسط آقای ر. - کارشناس ارشد روانشناسی کودک

ورود گوینده ی بحث، ورود یک فرد تقریبا کم اطلاع به حیطه ای خطر آفرین است!
تحلیل هایی که بعضا پذیرفتنی نیست و شاید با فرهنگی بیگانه از حیای جامعه ی ایرانی و حتی شرقی ارائه می شود.
گوینده استفاده از شبکه ها و فیلمهای غیر اخلاقی را به جهت سن کودکان نامناسب می شمارد و یا ابتلای به برخی انحرافات جنسی را به جهت پیش آمدِ در جمع تقبیح می کند و تلویحاً اصل موضوع را بی مشکل می انگارد!
بیش از آنکه راههای صیانت را بیان نموده باشد نحوه ی تبیین مسائل را برای کودکان بیان می کند در حالی که تقریبا! اکثر مواردی که بیان می شود یا مربوط به سنین نوجوانی است و یا اساساً نیازی به بیان آن به این شکل یا توسط والدین نیست!
بعضی از آن چه ایشان طبیعی قلمداد می کند رخدادی است که در باره ی کودک صیانت نشده و مواجه شده با شرایط انحراف یا بیداری زود هنگام جنسی تصور شود!!