تذکراتی در موضوع "تربیت جنسی"
حدود 13 ساعت
شنیده شده در تاریخ:  96/11/5 الی 96/12/15
ارائه شده توسط جناب آقای ک. - لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

گوینده ی بحث و اداره کننده ی این مجموعه جلسات که از افراد دانا و پر توفیق در جهت مسائل اعتقادی و تربیتی هستند، کوشیده اند در طی تذکراتی مخاطبانشان را که عده ای از معلمان دوره ی راهنمایی (متوسطه ی اول) هستند، نسبت به باید های مراقبت و پیشگیری از مشکلات اخلاقی - رفتاری در حیطه ی تربیت جنسی نوجوانان آگاه سازند.
گرچه در ابتدا انتظار می رود با توجه به حجم فایل صوتی مطالب متعددی بیان شود، ولی تعداد موارد اندک و بسط آن بسیار است.
گاهی در میانه ی بحث به نظر می رسد یکی از از اهداف جدی کارگاه، تربیت خود معلمان است که به بهانه ی تربیت بچه ها تعقیب می شود که البته این هم هدف مهمی است و انشاء الله در نهایت به رشد دانش آموزان منتهی خواهد شد.
به هر ترتیب نکاتی خوبی در خلال بحث قابل استفاده است ولی جلوه های روانشناختی مطالب کم و گریز ها و حاشیه ها زیاد است.