ارائه ی بحثی در موضوع "وسواس"
حدود 2 ساعت
شنیده شده در تاریخ:  97/1/29 و 97/1/30
ارائه شده توسط آقای دکتر ن. - دکترای روانشناسی


فایل صوتی این بحث از طریق یکی از کانالهای روانشناختی به دستم رسید.
ارائه دهنده ی بحث می کوشد با هدایت مجری (تقریباً نا آگاهِ برنامه)، ضمن طرح موضوع وسواس و انواع آن، راهکارهایی را ارائه دهد که معجزه می کند!
آقای مجری با تشویق کارشناس محترم و ایجاد جو (!!) فضایی را پیش می برد که گویی راهکارهای ارائه شده توسط ایشان (که عمدتا متمرکزِ ورزش، سرگرم بودن و مشغله داشتن و کمی ریلکسیشن است) مشکلات وسواس مخاطبان را در همه ی زمینه ها حل کرده و می کند!
همچون برخی دیگر از نظرات، عدم نگرانی از گناه هم در میانه ی بحث مطرح می شود و محترمانه از آن عبور می شود!
اصل لذت به شکلی تقریباً نا متناسب ترویج می شود و ...! خوب! همه خوب شدید! ممنونیم از آقای دکتر!
یادم آمد زمانی در دوره ی کارشناسی ارشد استادی در کلاس می گفت: "کسانی که مقیدند که هر زوز صدقه می دهند نوعی وسواس دارند!" و وقتی کمی با او پیش می رفتیم «هر قید و بند و تعهدی (خصوصاً در حیطه ی اعمال دینی!!) وسواس تعریف می شد!!». پس اصل لذت تئوریزه می شود! هر زمان هرچه دوست داری انجام بده!

البته گاهی این ترویج ها به نظامات اجتماعی، آداب معاشرت و مانند آن که می رسند، تقید و نظم را آن قدر جدی می شمارند که شما قید و بندها را به خوبی وجدان می کنید!! اما مشکل در نقدِ تقید ها به امر و نهی های الهی است! ...