ایران 1414

دکتر حسن عباسی
حدود 4 ساعت

در یازدهمین سفرم به شیراز و در اردیبهشت 1392، شنیدم.

به هر حال در باره ی سخنان آقای عباسی و تحلیلهایشان نظرات موافق و مخالف زیاد است. این مجموعه را هم به پیشنهاد یکی از ارادتمندان ایشان شنیدم.
گرچه اصل سخنرانی مربوط به سالها پیش بود ولی مطالب جالبی هم داشت! (جالب، می تواند درست باشد و می تواند غلط باشد!)
شاید زمانی فرصت و لزوم یادداشتهای بیشتری در باره ی گفته های ایشان پیش آمد!
قطعاً شنیدن این فایل (ایران 1414) را توصیه نمی کنم.