بهره هایی از کتاب «خصائص الحسینیه»

ارائه شده توسط جناب استاد داوود صفرزاده
در جمع مادران یک مؤسسه ی فرهنگی
میزان وقتگذاری حدود 6 ساعت

کتاب شریف خصائص مطالب خواندنی زیادی دارد که اگر با تذکرات اعتقادیِ یک اهل فضل و با استناد به مبانی اعتقادی شیعه تدریس شود ان شاء الله برای مخاطبان، ابوابی از معرفت الهی و حسینی را می گشاید.
این مجموعه نیز چنین ویژگی هایی را داشت و کاش بیش از این مقدار بود.
آن قدر مفید و شنیدنی بود که سال ها نگهداری اش کردم تا در زمان مناسب مورد استفاده ی همسرم نیز قرار گیرد.