مجموعه سخنرانی هایی در موضوع «وهابیت»

فایلهای صوتی متنوعی از افراد مختلف از جمله آقای دکتر قزوینی،

آغاز شنیدن این مجموعه در ابتدای شهریور 1398 و پایان آن در
میزان وقتگذاری بیش از

برخی نکته های پیرامون این فایلهای صوتی:
1. آقای رحیم پور ازغدی هم در این مجموع یک سخنرانی دارد که در آن اشکالات تاریخی و گزارشات و تحلیلهای غلط یافت می شود. روشن است که ایشان در موضوع وهابیت به عنوان یک بحث اعتقادی تفحص جدی نداشته است!
2.
3.
4.
5.
6.