شرح کتاب «التوحید» شیخ صدوق
تدریس استاد سیدجعفر سیدان


فایل های صوتی ای که شنیدم:

شماره جلسه : 25
شنیده شده در شنبه، 21 خرداد 1401
برای شنیدن و کاوش در مطالب، حدود 1 ساعت وقتگذاری شد.