شرح کتاب «التوحید» شیخ صدوق
تدریس استاد سیدجعفر سیدان


فایل های صوتی ای که شنیدم:

شماره جلسه : ۵
شنیده شده در شنبه، 3 آبان 1399 - حدود 1 ساعت