نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمه

مدرّس: استاد سیدجعفر سیدان

توفیق یافتم این مجموعه را به تدریج بشنوم و متون پیاده شده اش را بخوانم.
در مطالعه و بررسی هر جا