پیرامون شخصیت امام مجتبی علیه السلام

ارائه شده توسط آقای دکتر محمدعلی انصاری
رمضان المبارک 1423 (1399/2/19) و (1399/2/20)
حدود 2 ساعت
شنیده شده در 1400/1/19 و 1400/1/20

در جلسه ی اول عمدتاً پیرامون مقام نسبی امام سخن گفته می شود و برخی تعابیر پیرامون آن وجود مقدس.
سپس آیاتی که در آن از جایگاه امام کریمان حضرت مجتبی علیه السلام بیان شده است؛ آیه ی تطهیر، آیه ی مودت، آیه ی مباهله و سوره ی مبارکه ی دهر.
در جلسه ی دوم به سیره و روش زندگانی حضرت پرداخته شد؛ در وجه عبادی، در وجه معرفتی، در وجه اخلاقی و وجه اجتماعی-سیاسی امام.
چه روایات زیبای توحیدی و معرفتی زیبایی از امام حسن علیه السلام هست و ما شیعیان غافلیم! ... قربان مظلومیتت یا حسن بن علی!