نقد و بررسی تصوّف

10 جلسه، ارائه شده توسط آقای دکتر حسین فریدونی که بعدها دیدم به صورت کتاب هم منتشر شده است.
در آن زمان که جوان بودم، شنیدن این مجموعه ی مستدل و نیکو، اثر خوبی بر رویکردم نسبت به تصوف و مباحث عرفانی گذاشت.
اگر خداوند بخواهد انسان را به مسیری رهنمون شود خودش اسبابش را فراهم می آورد.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّه ...