مباحثی پیرامون «محبت و تبعیت»

ارائه شده توسط آقای دکتر محمد دولتی
شنیده شده در 1387
میزان وقتگذاری، حدود 5 ساعت

توجهات و تذکراتی است در اهمیت محبت اهل بیت علیهم السلام که تبعیتی یکی از آثار آن است.
البته این سخنرانی ها مربوط به یک جلسه و با تعیین عنوان توسط گوینده نبود ولی چون در یک سمت و سو و قالب بود چنین عنوانی را برای آن انتخاب نمودم.