بحث «غفلت»

ارائه شده توسط جناب آقای امیرحسین مناقبی
ایام فاطمیه 1397
میزان وقتگذاری، حدود 4/30 ساعت
 
ابتدای هر نوبت از سخن، احکامی از دین های مادی و چگونگی وظیفه برای پرداخت آن.
در بخش دوم با تمثیلی زیبا از یک مسافرت با هدفی مهم، شرایط ما را در زندگی کوتاه دنیوی ترسیم نمودند.
تذکری به بحث زیبای لقاء الله و میزان بودن نماز برای ارزیابی میزان توجه!
خدای متعال به حرمت اولیایش ما را تا آخرین لحظه ی عمر از غفلت دور بدارد.

با تشکر از آقای سجاد دانشفرد که این مجموعه را در اختیار حقیر قرار دادند.