سخنرانی های اخلاقی ماه مبارک رمضان - آیت الله شیخ صادق فائق - 1393

30 جلسه سخنرانی که دوتا مربوط به شبهای قدر است.
جز یکی دو فایل، بقیه ی آن را حداقل دو نوبت شنیدم و خیلی استفاده کردم و برای این شنیدن ها حدود 30 ساعت وقت گذاشتم و یاداشت برداری هایی هم داشتم.
دقت ایشان در گفتار صحیح، محکم و مستدل مثال زدنی است و اینکه مقیدند بدون مطالعه صحبت نکنند در حالی که کسانی با دانش بسیار کمتر چنین تقیدی ندارند.
محور فرمایشات در این مجموعه شرح و توضیح سوره هایی از جزء 30 قرآن کریم است.
بسیار مفیدو قابل استفاده!
خداوند رحمت کند مرحوم پدرم را که در اکثر جلسات این مجموعه حضور داشتند.