مباحث در «امر به معروف و نهی از منکر»
 
از سخنرانی های آیت الله شیخ صادق فائق
برگزار شده در دهه‌ی اول محرم سال 1434 (1391 شمسی) - منزل حاج آقای حبیبی دوست
10 جلسه، هر کدام حدودا یک ساعت
 
برخی از مطالب این مجموعه:
1. آیا در مسائل دینی تنها توضیح باید داد تا بعد خودش انتخاب کند؟
چرا در باره ی مسواک چنین نمی کنیم؟
آیا این به معنی نوعی ارجح معرفی کردن مسائل دنیوی بر اوامر الهی نیست؟

2.