خارج اصول آیت الله شیخ جعفر سبحانی
جلسه ی 1 - 00/00/00
شنیده شده در 1400/2/27
1. در لغت عرب «عوارض» جمع «عرض» نیست؛ «اعراض» درست است.
2. عرض چیزیست که در حقیقت شیء داخل نباشد.
3.