سخنرانی های اخلاقی ماه مبارک رمضان - آیت الله شیخ صادق فائق - 1392
19 جلسه و حدود 19 ساعت که البته بعضی فایلهای آن را بیش از یک بار شنیدم
 
محور فرمایشات ایشان در این مجموعه شرح و توضیح سوره هایی از جزء 30 قرآن کریم است.
شنیدن این مجموعه خصوصاً در ماه شعبان که در آستانه ی ورود به ماه مبارک است توصیه می شود.