نمایش «الک»

نمایشی به مناسبت ایام نیمه ی شعبان، که توسط گروه مسلم تهیه و ارائه شده است.
نمایش حدود یک ساعت است که یک نوبت حضوری و یک نوبت فایل تصویری آن را دیدم.

زحمتی مفید و ارزنده برای استفاده ی عموم خصوصاً جوانان است.
به نظرم هدیه ی CD نمایش هم کاری مناسب است.