حقیقت مظلوم

مجموعه ای تصویری در موضوع قمه زنی
مدت زمان صرف شده 00 ساعت
تاریخ مشاهده، پائیز 1379

بحث قمه زنی که امروزه یکی از موضوعات اختلافی میان مشاهیر و برخی صاحبان رساله است، غیر از حکم فقهی یک سابقه ی تاریخی هم دارد که در این مجموعه در مصاحبه با عالمان مختلف و با نقلهایی از مراجع سلف کوشیده است رویکرد به این مطلب را تبیین نماید.