کارگاهِ ماتریکس یا درمان چند وجهی مواد مخدر

ارائه شده توسط
میزان وقتگذاری حدود
شنیده شده در شهریور 1398

نکته های این مجموعه:
1. ماتریکس روشی گروه درمانگرانه است ولی در ایران تغییر کرده است!
2.
3.
4.
5.