فایل های صوتی مربوط به مشاوره های سکستراپی

مجموعه فایلهایی که البته بخشی از آنها در اختیار عموم افراد هم نیست.
مشاوره هایی واقعی است که می تواند برای بنده که مخاطب سوالاتِ مختلفی در این عرصه هستم مفید و تأمل برانگیز و البته آموزنده باشد.
شنیدنی هایی که روح را می خراشد اما چیزی جدای از مشکلات زندگیِ کسانی که مراجعه می کنند هم نیست! با این تفاوت که گاهی پرسنده های این فایلهای صوتی مسائل را شفاف تر و بی پرده تر بیان می کنند و برخی مخاطبان و مراجعان من پرده هایی از حیا، شرم و یا لفافه گویی را بر همان مشکلات می افکنند!
خدا یا کمکم کن!
میزان وقتگذاری برای شنیدن این مجموعه حدود 3/30 ساعت.
پائیز و زمستان 1398

برخی گزاره های قابل ذکر و یافته شده از فایلها که می تواند مورد استفاده و توجه باشد:
1. فاصله ی سنی همسران؟ هر کدام نفر چندم از خواهر و برادرانتان در خانواده ی خودتان هستید؟

2. چهار «ن»: ناتوانی، نیازمندی، نادانی، نگرانی
3. چند ساله اید؟ چه خوانده اید؟ ... قبلش چه می کردید؟

4. تک فرزند بودن می تواند زمینه های تخیل را افزون کند.
5. شکاک بودن یک زمینه ی ارثی و اکتسابی دارد.

6. باید توجه کرد که مراجع چقدر در دنیای واقعی زندگی می کند!
7.

8.
9.

10.