دوره ی «زوج درمانی»
اداره شده توسط آقای دکتر ی.

شنیده شده در آذر ماه 1398
میزان وقتگذاری، حدود 8 ساعت

البته که برخی مطالب مفید هم دارد ولی در مجموع، حیفِ عمر و هزینه ی دانشجویان بیچاره که به حرفهای پراکنده، بی مطالعه و تنظیم نشده و ... استاد تلف می شود!
شنیدنی که مرا یاد برخی کلاسهای دوران دانشجویی ام انداخت! زمانی که نمی دانستیم یا نمی فهمیدیم برخی از این اساتید چه بر سر عمر و وقت و آینده ی ما می آورند! ... دانشی که نمی آموختند! مهارت هایی که حوصله ی بیانش را نداشتند! کاری که از ما نمی خواستند! و ...
و غیر از اینها، در این فایلها هم تکرار جبرگرایی های روانشناسانه به چشم می خورد!