پیشگیری و مداخله در خودکشی
ارائه شده توسط آقای دکتر علیلو
 
شنیده شده در دی ماه 1398
میزان وقتگذاری، حدود 2 ساعت

کارگاهی مفید و شنیدنی بود.
برخی نکات این کارگاه را در این جا اشاره می کنم:

1.