کارگاه «روان درمانی برای روان درمانگران»
دکتر حسن حمیدپور

سرفصل ها:
🔸لزوم خودشناسی و آسیب های شخصی
🔸لزوم شناسایی آسیب های شخصی
🔸شناسایی آسیب های شخصی
🔸شناسایی آسیب های شخصی در فرآیند روان درمانی
🔸راهکارهای کاهش آسیب های شخصی در فرایند روان درمانی
🔸روان درمانی برای روان درمانگران

نکته هایی از این مجموعه فایل:
1.
2.

3.
4.

5.
6.