تاثیر بلوغ در یادگیری
 
سخنرانی آقای دکتر علی توکلی بینا
برگزار شده در موسسه ی احسان – 1391
شنیده شده دربهار  1393

نکاتی از این سخنرانی :
این بحث، موضوع بسیار پیچیده ای است که کار زیادی روی آن نشده است.
سوال از مواجهه با دانش آموزانی که با ورود به سنین بلوغ دچار تغییرات جدی تحصیلی خصوصا شکست های تحصیلی می شوند آغاز می شود؛ برای مطالعه در موارد مطرح شده و مطالعات در این موضوع باید در ذیل عنوان شکست های تحصیلی کار کرد.
جالب است که آن قدر افراد ضعیف تحصیلی بعد از دوره ی بلوغ موفق شده اند که یک روانشناس غربی می گوید، آدمهای موفق و تاثیر گذار جامعه در دوران کودکی خود آدمهای متوسطی بوده اند!
در ارتباط با سن آغاز بلوغ تحقیق مدوّنی وجود ندارد ولی حدود سن آغاز دوره ی بلوغ را باید 12 سالگی در نظر گرفت.

اساسی ترین مشکلات در علوم مربوط به انسان و نوجوانی این است که:
1. عدم وجود تحقیق کافی در موضوع بلوغ
2. اکثر تحقیقات متمرکز اتفاقات بیرونی است نه اتفاقی که در درون فرد رخ می دهد.
 
ما نوجوان بکر نداریم! تاثیرات تکنولوژی و رسانه ای بسیار زیاد است، و این تاثیرات رسانه ای موجب انحراف در نتایج تحقیقات می شود. از سوی دیگر تحقیقات انجام شده در دنیا باید با مباحث فرهنگی ما تطبیق داده شود.

سنخرانی دقیق و پر مطلبی بود که برخی از گفته های آن در این جا شاره شد.