کارگاه «طرحواره درمانی»

برگزار شده توسط دکتر حسن حمیدپور
شنیده شده در 1387

با توجه به یادداشت برداری های حین بحث و مراجعه به برخی منابع شاید حدود 12 ساعت شنیدن این مجموعه به طول انجامید.
به هر حال آقای حمیدپور اشارات اعتقادی و عرفانی و اجتماعیِ ناصوابِ خود را دارند و با توجه به نحوه ی سخن و تاییدی هم که از مخاطب می گیرند و البته تسلط بر بحث هایی که ارائه می دهند این بخش از گریزها در همه ی فایل های ایشان هست.
... و پیداست که می کوشد تا وارد مسائل سیاسی نشوند ولی به هر حال ...!
 
قابل استفاده بود و البته خصوصاً تحلیل های دینی شان که گریزهای متعددی در میانه ی بحث دارد و نهایتاً بر پایه ی برخی متون عرفانی و تجربیات ایشان است «حرص برانگیز» است!