روانشناسی تجارب عرفانی

دکتر رمضان دولتی
زمان برگزاری: شنبه 27  مرداد 1397
مکان: موسسه ابن‌سینا - ارواین - کالیفرنیا
شنیده شده در 10 و 1397/8/11
زمان صرف شده برای شنیدن و یادداشت برداری، حدود 1 ساعت

بیش از آنکه بتوانم نظری یا قضاوتی داشته باشم می توانم چند نکته از آنچه شنیدم را بنویسم، در حالی که می دانم برخی از آنچه گفته شده گرچه توصیفی از نگاه روانشناختی است ولی به اعتبار همان نقصی که در علم بشری هست قابل اثبات نیست!
 
1. از نظر روان شناختی ما هیچ کاری را نمی توانیم تکرار کنیم. تجربه ی روانی وقتی از زمان حالش خارج شد، دیگر یک حکایت است.
2. خلوت، سکوت و تنهایی زمینه ی تجربه ی عرفانی است. فراتر از این تنهایی آن است که فرد بتواند با چشم دیگری به خود و به هستی نگاه کند.
3. ما پسوند عرفانی را به ارزانی برای همه به کار می بریم ولی هر شخصی شعر عرفانی گفت لزوماً عارف نیست.