گفتمان دینی خانواده و جوان

حدود 2 ساعت وقتگذاری شد (اسفند 1397)؛ سی دی را نگه داشتم و نوبتی دیگر با دخترم در اردیبهشت 1399 این سخنرانی را دیدیم و با هم تحلیل کردیم.
خانم نیلچی زاده

البته که نکته های صحیحی هم در صحبت هایشان داشتند اما در مجموع پُر ایراد بود! ... آن هم در سطح سمیناری در قم؛ برای خانواده های ظاهرا متدین؛ به دعوت موسسه ای دینی و ...!!

برخی نکته هایی از این سخنرانی:
1- اگر دختری از سخن گفتن با نامحرمان دچار حیا و خجالت باشد و این سخن گفتن به او دشوار آید مذموم است؟!! ... به نظر می رسد گوینده اینگونه القاء می ‏کند!!
2- در حالی که کارشناس جلسه تذکر بسیار به جایی راجع به توجه به لحن صدای خانم ها در مقابل محارم و غیرمحارم می ‏دهند ظاهراً این دقت در لحن کلام مجریِ خانمِ برنامه رعایت نمی شود! (این را حتی دخترم بدون تذکر من متوجه شد!)
3- واسطه‏ ی فیض قرار دادن برای امام زمان و بیان این که حتی راجع به این واسطه ‏ی فیض در قیامت از ما سوال خواهد شد نیاز به مستند عقلی و شرعی دارد، خانم محترم!!
4- حرکت‏ها و زحمات خانم ها از صبح تا به شب ارزش ندارد؟! ... آها! چون ورزیدگی بدنی در آن نیست!! ... عجب!!
5- تمسخر تلقین ‏های روانشناختی!

در مجموع این فایل که توصیه نمی شود و با توجه به رویکردی که از ایشان شنیده شد به نظر می رسد استفاده از فایلها و برنامه های دیگر ایشان نیز جای تأمل و دقت داشته باشد!