روش های تربیت

ارائه شده توسط جناب آقای شیخ حسین دهنوی در مرداد و مهر 1388
دو جلسه ی 40 دقیقه ای که به طور فهرست وار، مجموعه ای از روش های تربیتی مرور می شود و به برخی بحث های ارائه شده در قبل، ارجاع داده می شود.
شنیده شده در آبان 1399.