بلوغ و نوجوانی

ارائه شده توسط خانم دکتر. ع (احتمالاً روانشناس)
حدود 11 ساعت
برگزار شده در پائیز و زمستان 1390 و 1392
شنیده شده در بهار 1391 و 1393

این کارگاه که در طی دو سال در یک مؤسسه ی فرهنگی و برای مادرانِ دانش آموزانی در آستانه ی بلوغ تشکیل یافته بود در میانه ی راه (و در یکی دو جلسه) با ورود گوینده ی محترم به مسائل ازدواج و پیشنهادهایی برخواسته از سلائق شخصی از موضوع اصلی خود خارج شد!
اما در زمانی که بحثها بر اساس سرفصلهای علمی پیگیری می شد مطالب قابل استفاده و مفیدی داشت.
 
یکی از نکته های جالب کم اطلاعی تعداد قابل توجهی از مادران نسبت به مسائل بلوغ و شرایط دوره ی نوجوانی بود که با وجود گستردگی استفاده از رسانه ها و شبکه های مجازی قابل تأمل است!
حال این به نوع و موضوعات مورد استفاده از رسانه ها و شبکه ها باز می گردد و این کم اطلاعی ها فراگیر است یا اینکه بیشتر سوالات و اعلام نظر های این فایل های صوتی توسط مادران کم اطلاع بوده و جمع غالب با آگاهی و اطلاعات خوبی شنونده هستند نمی توان قضاوت نمود!
 
برخی نکته های غلطِ مطرح شده در این فایلها:

• معنی حمایت کردن، منع کردن نیست. (اتفاقاً گاهی حمایت درست در منع کردن های صحیح و به جاست!)
• من تا شب برای شما حدیث هم بخوانم راجع به ...، شما نمی توانید بپذیرید. (یعنی چی خانم؟ مگر ملاک صحت یا عدم صحت سخن اولیای الهی پذیرش ماست!)
• بعضی پسرها ،آنقدر محدود بوده اند در زندگی قبل از ازدواجشان که اصلا دختر بودن را درک نمی کنند! (خانم! اجازه می دهید ما این محدودیت ها را از شوهر شما بر داریم تا کمی زن بودن شما را بهتر درک کنند!! به پسران پاک دیگران که می رسید نسخه ی آزادی می دهید؟ آزادی ها را از شوهر خودتان آغاز کنید که به خاطر احوال پرسی از زن برادرش یک ماه است جوابش را نمی دهید!!)
• ما به عنوان مادران و پدران نمی توانیم به بچه هایمان بگوییم، نرو، نبین، نشنو!! (چرا نمی توانیم خانم؟ شما این همه امر و نهی تحصیلی و نظافتی برای فرزندانتان دارید، حالا به شریعت پیامبری که رسید نمی توانیم بگوئیم این را نشنو یا این را نبین؟ سخن در چگونه گفتن نیست بلکه سخن در اصل آن است! ضمن آنکه شما چگونه گفتن را در زمانی که فرزندتان یک تکه نان خشک شده از زمین بر می دارد تا بخورد خیلی مناسب تربیت های عامیانه هم نیست ولی در زمانی که می خواهد حجابش را کنار بگذارد یا با جنس مخالفی رفاقت کند، دنبال جدولهای تربیتیِ دانشگاه می گردید!!)

برخی نکته های صحیح برگرفته از این فایلها:

• ما همیشه دنبال تغییرات سریع هستیم! در حالی که همیشه ممکن نیست!
• روانشناس یک پزشک نیست! نمی تواند مسکن بدهد تا ما به سرعت آرام شویم.
• ما در قبال فرزندانمان مسؤول هستیم.
• برای تربیت درست در دوره ی نوجوانی باید به سه مطلب توجه کنیم:
              توجه به جوّ عاطفی خانه
              توجه به جو تحریکی ـ جنسی خانه
              توجه به اقتدار والدین