پدر! مادر! ما متهمیم

سخنرانی دکتر علی شریعتی
شنیده شده در 1397/8/20
زمان صرف شده حدود 2 ساعت

بخشهایی از آن را قبلا شنیده بودم و این بار دوباره تمام آن را با نگاه تربیتی شنیدم!

حداقل راجع به این سخنرانی می توانم بگویم:
 
انصافاً سخنان حق و باطل را چنان بر هم می پیچاند و چنان اغراق و تمسخر را بر آن می افزاید و چنان یک نمونه را تعمیم می دهد و استنتاج می کند و چنان از بی اطلاعی اش از برخی مبانی دستورات و احکام عبور می کند و چنان ساخته ها و چهارچوب های ذهنی اش را بر شریعت پیامبرِ خاتم تحمیل می کند و چنان مطالب را صفر و یکی و سیاه و سفید توصیف می کند و چنان فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام را برای اثبات مسیر سخن خود کوچک می شمارد و چنان از داشته های بسیارِ مکتب تشیع غافلانه یا ناآگاهانه سخن می گوید ... که مخاطب در حیرتِ کلمات و واژه های مسلسل وار می ماند!