ماه قدر

کاسِتی زیبا در تذکر و توجه به ماه میهمانی خدای متعال؛ ماهی که عده ای در آن در مراتب معنوی پیش می افتند و عده ای ...
خدا یا به ما رحم کن!
مجموعه ای شنیدنی و قابل استفاده است.