مکن ای صبح طلوع (2)

حدود یک ساعت، مجموعه ای سرود و متن خوانی های زیباست.
البته در این قبیل مجموعه ها شاید یک از مشکلاتی که دقیقا قابل نظر دادن نیست، زیر صداهای برخی قسمت هاست که شاید بر اساس نظر برخی صاحبان رساله ایراد داشته باشد (به جهت نظرشان در باره ی مطلق موسیقی) و الا سرود ها و متن خوانی هایش شنیدنیست.

چند نوبتی شنیده ام و یکی از نوبت ها در شهریور 1399؛ همراه خانواده.