بهشت بی نشان (1)

مجموعه ای شنیدنی و محزون، به احترام مصیباتی که بر دختر پیامبر اکر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و با وجود منابع و مدارک متعدد در کتب عامه و خاصه مورد انکار برخی نا اهلان و معاندان، از پیروان مکتب خلفاست.
چندین نوبت شنیدم و استفاده کردم.