بهشت بی نشان (2)

مجموعه ای شنیدنی و محزون، با اشعاری قابل تأمل و فاخر به مناسبت ایام فاطمیه؛ ... و البته شنیدن آن در غیر از ایام فاطمیه هم در محیط خانه موجب توجه به مظلومیت آل الله و بغض نسبت به برپا دارندگان سقیفه است.
چند نوبت شنیدم و استفاده کردم.