طلوع کرامت
 
مجموعه ای صوتی پیرامون وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام که بارها شنیدم و استفاده کردم.
شاید برای نوجوانان امروز استفاده ی مکرر از این کاست ها که بعضا هیجانات برخی سرودها در فایل های صوتی امروزی را هم ندارد عجیب باشد ولی همین کاست ها در زمان خودش برای آن ها که می خواستند نوار بشنوند و البته موسیقی هم نشنوند خیلی مغتنم بود.

شاید دو نوبت برای کارهایی در همان زمان به موسسه ی «رایت» مراجعه کردم و چقدر خوشحال بودم از چنین تولیداتی!
خداوند همه ی آن ها که بانی این مجموعه تولیدات «رایت» بودند اگر در قید حیاتند خیر کثیر و اگر از دنیا رفته اند لطف و غفران بی انتها نصیب فرماید.
آمین.