نغمه ی انتظار (7)

مکرر شنیدم و بهره بردم؛ از لحظاتی که به یاد امام عصر علیه السلام بودم! ... به اذن و عنایتش! ...
 
ادامه ی مجموعه های شیرین، حاوی سرود هایی پیرامون امام عصر علیه السلام و دعاهایی در ارتباط با آن عزیز غایب از نظر.
خداوند زیارتش و یاری اش را در عصر غیبت و در عصر ظهور نصیب همه ی ما بفرماید.