غریو اشک، تا ابد ماندگار

حدود 1 ساعت
بارها شنیده ام و استفاده کرده ام

مجموعه سرودهایی که در نمایش های گروه مسلم و در ایام فاطمیه اجرا شده است.
تا جایی که بنده دیده ام نمایشهای این گروهِ خود انگیخته و فعال دارای دقتهای اعتقادی و اجتماعی خوب و ملاحظات تربیتی است.
عده ای جوان همراه با همسران فداکارشان که در قسمت خانمهای بازدید کننده از نمایش، خدمت می کنند سالهاست که نمایشهای زیبایی را در سالنهای مختلف برگزار می کنند.
از بازدید کنندگان هزینه ای دریافت نمی کنند و همه ی آنچه عرضه می کنند طراوت اخلاص را دارد.
به نظر می رسد فایلهای تصویری و متنهای چاپ شده ار نمایشنامه هایشان منبع خوبی برای مراکز تربیتی (مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه) است تا در ایام فاطمیه، نیمه شعبان و مناسبتهای مهم دیگر به توزیع شیرنی و نصبِ بنر اکتفا نکنند! ...