تو خیلی جوانی، بمان! (فاطمیه)

کاری بسیار زیبا و جانسوز که هر قطعه ی آن فریادی نو از غربت اهل بیت پیامبر صلی الله و علیه و آله است.
من خود به کرات شنیده ام و بسیار با نواهای آن گریسته ام.
به نظر می رسد بخش قابل توجهی از آن، زحمات جناب آقای حجت محبی باشد که امیدوارم خداوند ایشان را در تولید محصولات مفید و دور از اشکال یاری نماید.