جایگاه یقین
تک جلسه - تاریخ: 1395/8/18

دانلود فایل صوتی   38 دقیقه مباحث مطرح شده: آرامش و نگرانی همسایه ی یکدیگرند.
بهترین چیزی که در دل انسان انداخته می شود یقین است و اگر یقین باشد انسان به آرامش می رسد و اگر یقین نباشد اضطراب و نگرانی جلوه نمایی می کند.
کسی که یقین به خدا داشته باشد شش ویژگی دارد: به خدای متعال ایمان می آورد. نسبت به مرگ نگران است. نسبت به مفتزح شدن در زمان بعث و نشور نگران است. نسبت به بهشت مشتاق است. کسی که این ویزگی را دارد سعی و تلاش می کند که از آتش دور باشد و نفس خود را محاسبه می کند.
کمترین چیزی که به مردم داده شده است همین یقین است.