ابراز پشیمانی، انکار پشیمانی
سه سخن در شبهای قدر - 1396