ارزیابی و تحلیل آثار مکتوب در موضوع نُبوت
جلسه اول - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1396/10/25

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  19 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: