نفحات فاطمیه (رودهن)
مخاطبان، دانش آموزان مدرسه ی متوسطه ی سما و والدینشان