ختم نبوت با ولایت حجت خدا
 
سه جلسه در پایان ماه صفر 1349، در اهمیت اعتقاد به ولایت حجت خدا در پذیرش ختم نُبوت